سؤالات متداول

چگونه طولانی آی تی طول می کشد شما به ارائه the طراحی گزینه ها برای ما؟

2019-12-31

س: چقدر طول می کشد تا گزینه های طراحی را برای ما فراهم کنید؟


پاسخ: این بستگی دارد ، معمولاً در حدود 1-2 روز.