سؤالات متداول

چگونه زیاد کارمندان در خارج از کشور شما ارسال شد به نصب the تجهیزات؟

2019-12-31

س: چه تعداد کارمند در خارج از کشور برای نصب تجهیزات ارسال کرده اید؟


پاسخ: معمولاً حدود 2-3 کارگر.